Algemene voorwaarden nano influencer

LAURAGRAPHS ALGEMEEN

De content creator Laura Wijnant genaamd Lauragraphs heeft het ondernemingsnummer BE0745 696 903. Lauragraphs verkoopt, verhuurt, ruilt of geeft geen gegevens door aan niet bevoegde personen. Mocht er een verzoek plaatsvinden, zal Lauragraphs de betrokken persoon hiervoor contacteren. Lauragraphs bezorgt jou enkel digitale beelden: geen fysieke albums, geen foto’s op een extern middel zoals stick, sd kaart, cd,… . Jouw persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoon, adres, naam en bedrijfsgegevens worden enkel en alleen lokaal opgeslagen voor onderlinge communicatie en de mogelijkheid tot het verstrekken van de nodige documenten, de resultaten van uw aankoop, opgestelde contracten, offertes, facturen en interne administratie.

Overmacht

Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de content creator gerechtigd om de opdracht te beëindigen en wordt er in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken. Lauragraphs zal deze situatie tijdig melden aan de klant. Lauragraphs is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

Content

Het aantal geleverde foto’s en video’s zal op voorhand worden vastgelegd. De influencer oordeelt zelf welke foto’s en video’s aan de klant ter beschikking worden gesteld. Uit alle gemaakte foto’s maakt Lauragraphs een selectie. Deze content worden vervolgens bewerkt in de stijl van de klant. Zowel de beelden die de selectie niet haalden als de originele foto’s en video’s kunnen niet verkregen worden tenzij je expliciet koos om deze bij te betalen.

klacht

Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 3 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de huidige factuur beschouwd als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.

Aflevering en wat achteraf

De digitale beelden worden altijd binnen de juiste termijn gepubliceerd op sociale media. De geleverde content mag niet verder bewerkt worden met filters of dergelijke. De klant mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van Lauragraphs. Onder ‘wijzigingen’ wordt verstaan: digitale bewerkingen betreffende samenstelling, kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, enzo. Foto’s en video gemaakt door Lauragraphs kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website en sociale media op elk platform. Ook mag zij deze voor tentoonstellingen en/of wedstrijden en publicaties in print gebruiken. Indien u dit niet wenst, gelieve Lauragraphs hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de 7 werkdagen na de aflevering van de content. Alle beelden worden één jaar na factuurdatum door de content creator digitaal bijgehouden voor verwijdering. Nadien kan je deze niet meer opvragen.

Bij verlies van de ontvangen beelden vanaf één maand na aflevering zal Lauragraphs een administratiekost aanrekenen van 25 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde content.

FACTURATIE Algemeen

De facturen van Lauragraphs zijn binnen de dertig dagen na factuurdatum en via de vermelde rekening op de factuur via overschrijving te betalen behoudens bijzondere vermeldingen.

Bij elke laattijdige betaling zonder voorafgaande ingebrekestelling is er een intrest verschuldigd van 5% per maand en een schadevergoeding van 10% van het resterende factuurbedrag, met een minimum van 70 EUR. De B.T.W. is ten laste van de koper. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd (*).

Supplement Extra foto’s en/of video’s, Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde beelden en overige bewerkingen worden als een supplement aangerekend op de reeds gemaakte factuur. Mocht je dit wensen, krijg je na je de reeds betaalde factuur een extra factuur waarin het bedrag van het supplement te vinden zal zijn. Extra beelden ontvang je nadat deze extra factuur betaald is. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht kan de uitvoeringstermijn verlengen. Extra verplaatsingen tijdens de opdracht zullen achteraf gefactureerd worden aan 0,40 euro per kilometer. Betalend parkeren tijdens de opdracht wordt achteraf als supplement aan de klant aangerekend.