Algemene voorwaarden fotografie

LAURAGRAPHS ALGEMEEN

 • De fotograaf: Laura Wijnant genaamd Lauragraphs heeft het ondernemingsnummer BE0745 696 903.
 • Lauragraphs verkoopt, verhuurt, ruilt of geeft geen gegevens door aan niet bevoegde personen. Mocht er een verzoek plaatsvinden, zal Lauragraphs de betrokken persoon hiervoor contacteren.
 • Lauragraphs bezorgt jou enkel digitale beelden: geen fysieke albums, geen foto’s op een extern middel zoals stick, sd kaart, cd,… .
 • Jouw persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoon, adres, naam en bedrijfsgegevens worden enkel en alleen lokaal opgeslagen voor onderlinge communicatie en de mogelijkheid tot het verstrekken van de nodige documenten, de resultaten van uw aankoop, opgestelde contracten, offertes, facturen en interne administratie.

Overmacht

 • Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen en wordt er in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken. Lauragraphs zal deze situatie tijdig melden aan de klant.
 • Bij éénmalige gebeurtenissen zoals een huwelijk zal Lauragraphs een andere beschikbare fotograaf zoeken. Lauragraphs kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er geen andere fotograaf wordt gevonden.
 • De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

FOTOSESSIE

 • De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
 • Het aantal geleverde foto’s zal op voorhand worden vastgelegd.
 • Lauragraphs kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie en is ook niet verantwoordelijk voor het verliezen van voorwerpen tijdens de opdracht.

Klacht

 • Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 3 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de huidige factuur beschouwd als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.

Selectie foto’s

 • De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de klant ter beschikking worden gesteld. Uit alle gemaakte foto’s maakt Lauragraphs een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.
 • De foto’s die de selectie niet haalden en de originele foto’s kunnen niet verkregen worden tenzij je expliciet koos voor de bundel waarin je enkel de originele foto’s ontvangt (optie 1).

Aflevering en wat achteraf

 • De digitale foto’s worden altijd in .jpg formaat binnen een termijn van 14 werkdagen geleverd aan de klant via Wetransfer, tenzij anders besproken.
 • De geleverde foto’s mogen niet verder bewerkt worden met filters of dergelijke. De klant mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van de fotograaf. Onder ‘wijzigingen’ wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende samenstelling, kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, enzo.
 • Foto en video gemaakt door Lauragraphs kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website en sociale media op elk platform. Ook mag zij deze voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print gebruiken. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de 7 werkdagen na de aflevering van de foto’s.
 • Alle foto’s worden één jaar na factuurdatum door de fotograaf digitaal bijgehouden voor verwijdering. Nadien kan je deze niet meer opvragen.
 • Bij verlies van je foto’s vanaf één maand na aflevering zal Lauragraphs een administratiekost aanrekenen van 25 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

FACTURATIE Algemeen

 • De facturen van Lauragraphs zijn binnen de dertig dagen na factuurdatum en via de vermelde rekening op de factuur via overschrijving te betalen behoudens bijzondere vermeldingen.
 • Bij elke laattijdige betaling zonder voorafgaande ingebrekestelling is er een intrest verschuldigd van 5% per maand en een schadevergoeding van 10% van het resterende factuurbedrag, met een minimum van 70 EUR.
 • De B.T.W. is ten laste van de koper.
 • Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd (*).